: , ()


12-22-2013, 08:45 PM
, , , , , , , , , (), , , ,, :: : :{ }[ ]. :{ }[ ]. :{ }[ ]. :{ }[]. : [ ] .
: , , , , , .
: : , :{ }[ ]. :{ ... }[ ]. :{ }[ ]. :{ * }[].
: [ ] . : [ ] : [ ] .
: ѡ : : { }[ ]. : { }[ ]. , : [ ] .
: ϡ ϡ : :{ }[ ].


: [ ] .


:
: [ ] : [ ] .
:' ' : [ ] :' ' : [ ] .
: [ ] .
, , , :
..


..


..


..

, , , , , , , , , .
: : [ ] : [ ] . : , , , , , , , , , .
: : : { ... }[]. :{ }[]. :{ ... }[ ]. , , , , , , .
: : :{ }[ ]. : [ ] .
: [ ] . : [ ] .
: [ ] . : [ ] .
:
' ' :
, , , , , ɡ ɡ , , : , , , , , , , , .
: [ ] .
: : :{ }[ ]. { }[ ]. .
: : , , , ϡ , : { ...}[ ]. :{ }[ ]. :{ * }[ ].
{ }[ ]. { * }[ ]. .

02-05-2014, 03:36 PM