: , 2012


01-03-2012, 06:06 PM
\ ,,,,,,,


ڜٺ ڵڳ ڛ ڵڛ ڍ
ۆڳ ڍړ ڝڵڳ ۆڳ
ڵڜڳ ڵڳ ڛڵ ٺڜڵﮧ ..~
ړ ڵۆ ۆ ڵړ ڍڳ
ڵ ڵڜٺ ۆ ڍڵﮧ
ڛۆڍ ڵڵڵ ۆ ڳ
ڵ ڵڳ ۆڍڳ ۆڍ ڍڵڵﮧ
ڍ ڵۆ ڵڵ ڵ ڵڍ ڛڳ
ڵڜۆ ۆڵٺ ڳڵ ڵڵﮧ
ڵ ڵۆ ۆڛړ ڳ
http://www.wlh-wlh.com/vb/imgcache/2/24747_geek4arab.com.gifۆڵڵ ڳ ڵ ړ ..
.. ړ ڜۆڳ ۆٺڛڍ ٺڳ ..
.. ٺ ڝڍ ۆ ڜړ ڵ ڵ ڵڜړ ۆڝڳ ..
.. ۆ ٺڳ ۆٺ ۆڛ ۆۆ ۆڳړ ..
.. ۆڍ ړڳ ڛڳ ڵ ۆٺڳ

http://www.wlh-wlh.com/vb/imgcache/2/24748_geek4arab.com.gif


ۆ ڜۆ ڵ ړۆ .... ڵۆړڍ
ۆڵ: ڵڍ .. ڵ ړ ! }

http://www.wlh-wlh.com/vb/imgcache/2/24749_geek4arab.com.gif


ڝ ڵڜ ڵ !
ڵڍٺ ڛ .. ڛۆ ڵ ..ڵڍ
http://www.wlh-wlh.com/vb/imgcache/2/24750_geek4arab.com.gifڵڳ ٺړ ڵﮧ ..
{ ٺڵ ڍٺ ڵۆڜﮧ..
ۆڛ ٺ ..
ٺ ڵڵ ړۆڍڳ..!
ۆ .. ۆڜٺ ۆڍڳ
ڳڵ ڍ / ڵڳ
ۆ ...!!
ۆڵڳ !
ۆڳ ۆ ۆ ..!
ڛڵ ڍڵڳ ..
ۆ ۆ .!!!!!http://www.wlh-wlh.com/vb/imgcache/2/24751_geek4arab.com.gif


ڛ ڝۆٺ ړۆ ڵ ڛ : ڜ
ۆڛ ڵڵ ړۆ ۆړڜ ڛ!
ۆ ڳۆڳ : ( ڵڝ ) ڵڵ ڝړٺ ڵ ( ۆ )
ۆڵ ڵڳ ۆڜ ڳ | ٺ ړڛ ..

http://www.wlh-wlh.com/vb/imgcache/2/24752_geek4arab.com.gif
ٺ ڵ ړۆٺ ۆڵٺڜړ
ٺ ڵ ڵٺ ۆٺڍﮧ
ڵڵﮧ ٺڵ ړۆ ڵړ ..~
ۆڜڵۆ ڵڵ ڵ ړڵٺ ﮧ
ۆړ ٺڳ ړ ..~
ڵ ڝۆٺڳ ڵٺ ڵڵ ڵڛڵﮧ
ٺڍړ ڵٺ ۆړٺ ۆڜ ڝړ
ۆۆۆٺ ۆٺڳ ۆ ړ ﮧ

01-03-2012, 07:44 PM
ڜٺ ڵڳ ڛ ڵڛ ڍ
ۆڳ ڍړ ڝڵڳ ۆڳ
ڵڜڳ ڵڳ ڛڵ ٺڜڵﮧ ..~